Υπηρεσίες


Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

 • Αξιολόγηση και ταυτοποίηση αποβλήτου (ποιοτικός έλεγχος)
 • Ταξινόμηση του αποβλήτου σε κάποια κατηγορία επικινδυνότητας
 • Επιλογή τρόπου διάθεσης του αποβλήτου
 • Συσκευασία και σήμανση επικινδυνότητας από εξειδικευμένο προσωπικό με χρήση ειδικού εξοπλισμού
 • Σύνταξη μελετών για την έκδοση αδειών διαχείρισης του αποβλήτου
 • Μεταφορά και τελική διάθεση του αποβλήτου σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία


Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων επί τόπου με τη χρήση κινητής μονάδας

 • Εξαντλημένα οξέα και βάσεις
 • Εξαντλημένα χημικά διαλύματα καθαρισμού
 • Υγρά υδατικά απόβλητα που περιέχουν βαρέα μέταλλα
 • Υγρά απόβλητα που περιέχουν χρωμικά άλατα
 • Υγρά απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα άλατα
 • Υγρά απόβλητα που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB's)